خانهآرشیو اخباربرگزاری جلسه بیستم شورای مرکز رشد زیست فناوری در مجتمع (1396/04/11)
برگزاری جلسه بیستم شورای مرکز رشد زیست فناوری در مجتمع (1396/04/11)
برگزاری جلسه بیستم شورای مرکز رشد زیست فناوری در مجتمع (1396/04/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه بیستم شورای مرکز رشد زیست فناوری در مجتمع (1396/04/11) 
روز یکشنبه 96/04/11 از ساعت 7:30 لغایت 9 جلسه بیستم شورای مرکز رشد مجتمع با حضور اعضا شورا: آقایان دکتر کاغذیان، دکتر مهبودی، مهندس قدس، مهندس دیلم صالحی، مهندس شمسعلی برگزار گردید.


 

 

منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز